User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

User Online

ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ หรือ TIFTEC (Thai & International Food Technological College)

เริ่มเปิดดำเนินการสอน เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2547 โดย อาจารย์ยิ่งศักดิ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1004 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2682-7644 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร. 0-2682-8845

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการในระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสอนเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของอาหารแต่ละชนิด การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง จนถึงระดับสูงที่สามารถเข้าใจการจัดการอย่างเป็นระบบ และประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งการประกอบอาหารประจำชาติต่าง ๆ เช่น อาหารไทย อาหารยุโรป อาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น และการทำขนมอบหลากหลายชนิด เช่น เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปัง เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ

เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความรักและสนใจในธุรกิจการบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทั้งหมด2สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

1)สาขางานอาหารและโภชนาการ

ในสาขานี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะประกอบอาชีพเชฟในอนาคต โดยเนื้อหาการเรียน การสอนในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานของอาหารและเบเกอรี่ จนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

2) สาขางานการโรงแรม

ซึ่งเป็นหลักสูตรทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติร่วมกับโรงแรมตวันนา ซึ่งในสาขานี้ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในงานด้านการโรงแรม โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับงานบริการในฝ่ายต่างๆของโรงแรม อีกทั้งยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้สัมผัสบรรยากาศจริงในการทำงานในสายอาชีพการโรงแรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก สำหรับนักศึกษาที่จะได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงในทุกภาคการศึกษา