User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

User Online

ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
2402-1002: โภชนาการเบื้องต้น
 
ชื่อหลักสูตร : 2402-1002:โภชนาการเบื้องต้น
ผู้สร้างหลักสูตร : teacher1
ระยะเวลา : 9 วัน

เนื้อหา :
อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ร่างกาย (ไม่ว่าจะเป็นการดื่ม การกิน หรือการฉีด)แล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย โดยให้สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาหารหลักของคนไทยจำแนกออกเป็นหมู่ใหญ่ๆ 5 หมู่ด้วยกัน

วัตถุประสงค์ :
ความหมายของอาหาร

เอกสารอ้างอิง :
PDF

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 teacher1
ฝ่ายการสอนพิเศษ